آدرس

سمنان شهرک صنعتی شرق انتهای بلوار استقلال

 روبه روی دستمال کاغذی پریسان

کد پستی

 ۳۵۳۵۱۶۹۷۸۱

تلفن تماس

تلفن : 3652618 0233
فاکس : 3652618 0233
همراه : 5314640 0912
همراه : 1314102 0912

ایمیل

admin@yektapolika.com

فرم تماس